Water natuurlijk lijst 3

LIJST 3 NR. 1 Waldo von Faber

Schoon oppervlakte water is niet voor niets een kerntaak van Rijnland. Het staat aan de basis van ons bestaan. Het maakt dat Heineken zijn bier kan brouwen. Het maakt dat wij er in kunnen zwemmen. In het dichtstbevolkte deel van Nederland is het hebben van schoon water niet vanzelfsprekend.

Schoon natuurlijk water is in gezond evenwicht met de omgeving, door de aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers. Zij zijn de bron van een rijke gevarieerd insectenleven en bijbehorende visstand. Het is het broedgebied van vogels en daarmee een verrijking van de wijk waarin je woont.

Het aanleggen en onderhouden van een robuust watersysteem is noodzakelijk om bestand te zijn tegen de klimaatveranderingen. Mede hierdoor wordt de veiligheid en leefbaarheid van ons stukje Nederland gegarandeerd.

Om dit te realiseren moeten we samenwerken met gemeenten, wijkbewoners, boeren en ondernemers. Gezamenlijk en in samenspraak met elkaar kunnen we beslissingen nemen die goed zijn voor onze toekomst.

De vijf thema’s waaraan Water Natuurlijk wil werken zijn:

  • Klimaatverandering en veiligheid bescherming, droogte en wateroverlast
  • Gezondheid betere kwaliteit van het water
  • Anders werken klimaatbestendig waterbeheer
  • Genieten waterrecreatie
  • Groen natuurvriendelijk en duurzaam water beheer
  • Gezamenlijk investeren in samenspraak

Mijn persoonlijke motivatie:

Als jochie van 4 ben ik gaan vissen, van hier uit heb ik afgelopen 52 jaar de diversiteit van water leren kennen. Van economie tot ontspanning. Wij Nederlanders zijn ontzettend goed in deze combinatie. Ik wil graag voor nog een termijn mijn steentje daaraan bijdragen.

LIJST 3 NR. 2 Sita Dewkalie (foto volgt)

Water is van iedereen.

Voor Sita begon het met haar volkstuin. Voor haar moestuin heeft zij schoon water nodig. Zij zag echter dat de sloot langs haar tuin niet werd uitgebaggerd en dat de boer verderop bestrijdingsmiddelen gebruikte. Vervuilde bagger opruimen is een taak van het Waterschap en nog steeds hebben de tuinders van haar volkstuinvereniging daarmee te maken. Voor haar was dat de reden om in 2015 actief te worden Water Natuurlijk, een zelfstandige politieke partij, die de steun krijgt van GroenLinks en D66. Sita is ook lid van GroenLinks en was van 2002-2006 raadslid in Leiden.

Eeuwenlang is in Nederland water aan banden gelegd door dammen en dijken, het rechttrekken van meanderende stromen en het dempen van water. We maalden grondwater de diepte in, verdreven het zout en zetten oevers in steen. Alles zonder te zien dat water ruimte nodig heeft om vrij te kunnen bewegen. In zijn ingeperkte ruimte kan water in een natte periode alleen maar omhoog. Hoogwaterveiligheid scheppen door dijken verder op te hogen is duur en maar beperkt mogelijk. En in een hete, droge zomer houdt ons onnatuurlijke systeem van grond- en oppervlaktewater te weinig water vast. Een riskante situatie met het oog op klimaatverandering. Ik sta voor zoveel mogelijk herstel van de ruimte die water van nature nodig heeft om veilig mee te kunnen bewegen met de grillen van de seizoenen.

We leven in ons land met water. Landbouw, industrie en transport kunnen niet zonder; vrije tijd, recreatie en toerisme zijn sterk verbonden met water en natuur. Water is ons nationale kapitaal. Maar aan kapitaal heb je alleen iets als het ook waarde heeft in de toekomst. Ik wil dat dat ons water niet alleen chemisch schoon is, zonder vervuiling en medicijnresten en ‘geschikt voor gebruik’, maar dat het ook de ecologische en landschappelijke waarden heeft die ons land mooi en leefbaar kunnen houden.

Het werkgebied van Rijnland is complex. De druk op het areaal groene ruimte dat ligt ingeklemd tussen intensief bebouwd stedelijk gebied is groot, de bodem daalt, verzilting dreigt en de zoetwaterbuffer is beperkt. Ik sta in het waterschapsbestuur voor een toekomst die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Water Natuurlijk: https://www.waternatuurlijk.nl/rijnland

Deel pagina