Partij voor de dieren lijst 6

Ik ben Judith Boomsma, 40 jaar. Met mijn man en kinderen van 9 en 11 jaar woon ik in Oegstgeest.

Tijdens mijn studie Biologie in Leiden ontdekte ik hoe belangrijk het leven van planten en dieren is voor de mens. Zonder insecten, ecosystemen, natuur, kunnen wij niet leven. Daarom ben ik actief geworden voor de Partij voor de Dieren.

Sinds 2015 ben ik lid van de Verenigde Vergadering van Rijnland. In de afgelopen vier jaar heb ik altijd aandacht gevraagd voor een gezond, duurzaam watersysteem voor mens en dier. Ik vind het belangrijk dat we naar de toekomst kijken en dat het waterschap met de tijd mee gaat. Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn opgaven waar dit laag gelegen waterschap een antwoord op moet vinden. Zodat dit gebied ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft. Een robuuste inrichting met meer plek voor natuur zie ik als oplossing. Meer ruimte voor natuurlijke oevers, dijken en bufferzones voor waterberging. Dat betekent een andere kijk op de inrichting van dit gebied, en daarbij kritisch zijn op gevestigde belangen, zoals intensieve landbouw en veeteelt.

Naast VV-lid ben ik programma-manager Duurzaamheid bij de gemeente Oegstgeest. Hierdoor heb ik veel kennis over de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ik geef niet gauw op, denk in mogelijkheden en weet met mijn enthousiasme mensen in beweging te krijgen!

LIJST 6 NR. 2 Harbert van der Kaap

Ik ben Harbert van der Kaap, 64 jaar en woonachtig in Leiden.

De afgelopen periode heb ik als duolid deel uitgemaakt van de commissie Voldoende Water. Bodemdaling is in deze periode steeds meer naar voren gekomen als een van de grootste problemen waar we op moeten reageren. Het ‘peil volgt functie’ model zal nu echt opgevolgd moeten worden door ‘functie volgt peil’. We kunnen de intensieve landbouw en veeteelt niet blijven faciliteren. Concreet betekent het dat we moeten aansturen op een ander landgebruik en vernatting in de veenweide gebieden.

Het wordt hoog tijd dat we de biodiversiteit in de polder gaan versterken en oxidatie van het veen, met de daarbij vrijkomende enorme hoeveelheid CO2, gaan bestrijden.

Naast het werk voor Rijnland ben ik gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in Leiden.

Deel pagina