50 plus lijst 8

Lijst 8 nr 1 Roberto Schols

ik ben 55 jaar, getrouwd en woonachtig in Aalsmeer. Ik mag sinds maart 2015 zitting nemen als Algemeen Bestuurslid in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland en dan namens 50PLUS. Rijnland ligt midden in het groene hart van Nederland en strekt zich uit van IJmuiden/Velzen tot en met het Amsterdamse Bos en dan gaan we naar beneden naar Gouda en dan weer naar het westen tot we bij Wassenaar zijn aangeland en dan weer naar boven tot we weer bij IJmuiden/Velzen zijn aangekomen. Dit is een gebied zo groot als de provincie Utrecht en is heel divers. Zo heeft Rijnland 200 polders, 1100 km primaire dijken(keringen), waarvan +/- 95 km Zeedijk, 13000 km aan watergangen, en meer dan tien plassen en meren(waterlichamen) waarvan de Westeinder gelegen bij Aalsmeer wel de grootste is, maar ook 1,3 miljoen inwoners. (ingelanden) Tevens heeft Rijnland binnen zijn stromingsgebied ook met Schiphol, de Floriade, Heineken en drie groene centra te maken met hun veiling complexen, zijnde Aalsmeer, Rijnsburg en Boskoop. Verder zijn er natuurlijk de bollenkwekers in de buurt van Hillegom, de boomkwekers in de buurt van Boskoop en zijn er nog veel agrariërs eveneens gevestigd in alle delen van Rijnland. De afgelopen vier jaar heb ik me vooral ingezet om de tariefstijgingen van de waterschapsbelasting te temperen. Ik heb dit mede bereikt door de uitgaven die zo wie zo door Rijnland gemaakt dienen te worden, uitvoerende overheidsinstantie, steeds te toetsen of deze voldoen aan maatschappelijk aanvaardbare normen. Ben ik steeds een voorvechter geweest om daar waar werknemers van Rijnland aangeven door te willen werken na bereiken van pensioen leeftijd dit te faciliteren. Maar we zijn er nog niet, naast de ontwikkelingen van het klimaat en de perikelen rond bodemdaling, waterzuivering en het halen van de KRW doelstellingen zal Rijnland het hoofd moeten beiden aan veel meer uitdagingen de komende jaren. Bovendien moeten we veel meer naar een belastingsysteem toe werken waarin we streven naar een meer evenwichtiger kosten- en lasten verdeling wat meer recht doet aan het beginsel “de vervuiler betaalt” dan dat we nu hanteren.

Bent u het dan ook met mij eens dat we al deze uitdagingen alleen op een pragmatische en rationele manier het hoofd kunnen bieden, stem dan 20 maart a.s. op 50PLUS DUS!

LIJST 8, nr. 2 Bernard Revel

Ik ben Bernard Revet, 64 jaar en woon al 32 jaar in Zuid Holland Leiderdorp..

Na 4 jaar voorzitterschap van de ANBO afdeling Leiderdorp, heb ik in januari 2016 mijn bestuursfunctie neergelegd. Ik vond toen dat de enige manier om de belangen van senioren te behartigen en invloed te hebben, ligt bij een krachtige politieke partij.

Inmiddels was ik ook bestuurslid geworden van 50PLUS afdeling Zuid-Holland en heb me voor de verkiezingen in 2019 kandidaat gesteld.

Als inwoner van de provincie Zuid-Holland hecht ik veel waarde aan een goede duurzame leefomgeving. We zullen daarbij moeten zoeken naar de juiste balans tussen het economisch perspectief en duurzaamheid. Veiligheid, schoon en voldoende water zullen daarbij altijd leidend zijn. Een krachtig waterschapsbestuur kan daaraan bijdragen.

Ik pleit ervoor dat de invloed van de inwoners op het bestuur van het waterschap groter wordt door minder geborgde zetels . Daarbij streef ik naar een dialoog met de zowel de jongere (die het op dit moment niet of nauwelijks naar de toekomst kijken) als met de oudere inwoners.

Ik wil de belangen van de bewoners binnen het Waterschap gaan behartigen. Ik wil daarbij het accent leggen op de ondersteuning en versterking van de positie van de inwoners op middelbare leeftijd en ouder. De belangen van deze doelgroep zijn gebaat met een krachtige 50PLUS die voor hen opkomt. Uiteraard dient daarbij ook rekening te worden gehouden met de belangen van de specifieke doelgroepen.

Stem daarom 50PLUS.

Bernard Revet Kandidaat Staten Zuid-Holland

Deel pagina