Registreren naam partij

Als een politieke partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet zij deze laten registreren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Registratie naam (‘aanduiding’) politieke partij

Van oprichten vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (of stichting) tot geregistreerde aanduiding

Als een politieke partij onder een bepaalde naam (‘aanduiding’) wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet zij deze laten registreren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben in principe ‘doorwerking’ naar waterschapsverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen nieuwe registratie van de aanduiding nodig is bij het centraal stembureau van het waterschap.

Uiterlijk 42 dagen voor dag van kandidaatstelling/ Oprichten vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bij notaris

Partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) of die een stichting zijn, kunnen een naam (‘aanduiding’) bij het centraal stembureau voor de waterschapsverkiezingen laten registreren. Registratie is overigens niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de
verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en op hetstembiljet en geen naam.

Vóór indiening registratieverzoek / Acties voor indienen registratieverzoek

Voordat een politieke partij een verzoek kan indienen om een partijnaam te laten registreren, moet deze eerst een aantal zaken regelen. De partij moet:

 • zich inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • het registratieformulier invullen en de verklaring aanwijzing gemachtigde
 • de waarborgsom van €225 betalen aan het
 • waterschap voor de registratie*

* De partij krijgt de waarborgsom terug als zij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Zie Kieswet art. G 2a.

Zo spoedig mogelijk na betaling/ Waterschap stuurt ontvangstbewijs betaling waarborgsom

Het waterschap stuurt een ontvangstbewijs zodra het de betaling van de waarborgsom heeft ontvangen van de politieke partij. De partij krijgt de waarborgsom terug als zij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Zie Kieswet art. G 2a.

Bron: Website van de Kiesraad www.kiesraad.nl

Uiterlijk 42 dagen voor dag van kandidaatstelling / Politieke partij levert stukken voor registratie partijnaam in

Alleen de bevoegde bestuurders kunnen het verzoek indienen om een partijnaam te laten registreren. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en een gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

De politieke partij levert de volgende stukken in bij het centraal stembureau:

 • Registratieformulier
 • Verklaring aanwijzing gemachtigde
 • Gewaarmerkt uittreksel KvK
 • Statuten notariële akte
 • Ontvangstbewijs betaling waarborgsom
 • een verklaring van de partij, waarin zij een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde aanwijst. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven de kandidatenlijst te plaatsen.

‘Binnen een redelijke termijn’ / Het centraal stembureau behandelt het registratieverzoek

Het centraal stembureau behandelt het registratieverzoek van een politieke partij ‘binnen een redelijke termijn’ (zie Kieswet art. G 2a) en maakt zijn besluit zo snel mogelijk bekend aan de gemachtigde van de politieke partij. Ook maakt het centraal stembureau zijn beslissing openbaar via een publicatie.

Na elke verkiezing / Schrappen partijnamen uit register

Na elke verkiezing worden partijnamen (‘aanduidingen’) geschrapt uit het register. Een aanduiding wordt geschrapt uit het register:

 • als de politieke partij is opgeheven
 • als de politieke partij een verzoek daartoe heeft gedaan
 • als de politieke partij als vereniging door de rechter verboden is verklaard en is ontbonden
 • als voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van het algemeen bestuur geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd

Het centraal stembureau maakt de schrappingen openbaar. Zie Kieswet art. G 2a.

Deel pagina