Living Lab

Living Lab

De bodem zakt, vooral in veengebieden. Steden zoals Gouda hebben hierdoor te maken met verzakkende woningen, kans op paalrot en met schade aan het riool. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe gaan we in het stedelijk gebied het beste om met bodemdaling? In het Living Lab in Gouda zoeken we naar antwoorden en oplossingen. Doel: een stevige stad op een slappe bodem.

Het Living Lab bestaat sinds 2014(oktober) en is een initiatief van het hoogheemraadschap van Rijnland, degemeente Gouda, , KCAF, TU-delft, Rijkswaterstaat, Deltares, andere kennisinstellingen. Hoewel we kennis willen opdoen die bruikbaar is voor héél Nederland, bevindt het lab zich niet voor niets in Gouda. Gouda is een historische stad die gebouwd is op veenbodem. Nu de bodem zakt, zakken de meeste niet gefundeerde woningen gewoon mee. Dat geldt echter niet voor huizen met houten funderingen. Deze blijven aanvankelijk staan, maar ze verzakken doordat het grondwaterpeil zakt. Dan komen de funderingen droog te staan en gaat het hout rotten.

Stevige stad op slappe bodem

Hoe komen we nu tot een stevige stad op een slappe bodem? Blijven we de stad ophogen? Of vinden we een oplossing voor de houten funderingen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we eerst veel informatie verzamelen. Dit doen we met name rondom de Turfmarkt, een van de laagst gelegen delen van Gouda. We inventariseren welke typen funderingen er zijn en we hebben een meetnetwerk opgezet. Daarin onderzoeken we onder andere welke invloed neerslag en rioolbeheer hebben op de grondwaterstand. Uiteindelijk streven we naar een pakket van maatregelen, want enkel zorgvuldig grondwaterpeilbeheer is niet voldoende.

Inwoners van Gouda doen mee

De inwoners van Gouda zijn nauw bij het project betrokken. Diverse inwoners hebben in hun achtertuin een peilbuis staan, die de grondwaterstand elektronisch meet en doorgeeft.

Deel pagina