Klimaatatlas Rijnland

Klimaatatlas Rijnland

Het klimaat in Nederland verandert. De vraag is hoe we hiermee omgaan. Hoe maken we ons klaar voor de toekomst? De Klimaatatlas die het hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde, biedt uitkomst. Deze atlas helpt ons, en de gemeenten in ons beheergebied, om onze klimaatopgaven in kaart te brengen.

Waarom een Klimaatatlas?

Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. De kans op wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress neemt toe. De Klimaatatlas is een verzameling van plattegronden, die precies laten zien welke gevolgen van klimaatverandering er spelen in ons gebied, en waar dan precies.

Basis voor effectieve samenwerking

Geen enkel waterschap en geen enkele gemeente kan de klimaatopgave alleen aan. Om een toekomstbestendig gebied te realiseren, moeten we met elkaar samenwerken.
Het binnen de overheid bekende model ‘Weten, willen, werken’, is hierbij goed bruikbaar. De Klimaatatlas draagt in grote mate bij aan ‘weten’. Alleen als we weten welke gevolgen de klimaatverandering hier heeft, kunnen we ons gebied daadwerkelijk klimaatbestendiger inrichten.

Bekijk de klimaatatlas

Uitvoeren stresstest

Alle gemeenten in Nederland moeten voor 2020 een klimaatstresstest doen om knelpunten op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in kaart te brengen. Dat staat in het zogenoemde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

De kern van het deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.

Rijnland werkt graag mee aan de uitvoering van de klimaatstresstesten

Rijnland ondersteunt de gemeenten hierbij actief. Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die nodig is voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. En als u vragen heeft of graag een klimaatstresstest wilt uitvoeren, neem dan contact met ons op. We gaan graag samen met u aan de slag!

Deel pagina