Wateroverlast in Rijnland

Wateroverlast in Rijnland

Overlast door hoosbuien ontstaat vooral als we regenwater niet snel genoeg kunnen afvoeren via ons stelsel van sloten, kanalen en rivieren. Dan stijgt het waterpeil en kunnen straten blank komen te staan. In extreme gevallen lopen ook huizen en landbouwgrond onder.

Schade voorkomen

Natuurlijk doen we er alles aan om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Doordat we veel zorg besteden aan ons waterstelsel, kan het water altijd vrij naar de gemalen stromen. Goed onderhouden gemalen verplaatsen het teveel aan water vanuit de polders naar het boezemstelsel. Vanaf hier voeren kanalen het wateroverschot af naar de Noordzee.

De natuur een handje helpen

Wateroverlast is meestal goed te voorkomen, maar met alleen techniek komen we er niet. Zeker nu we vaker te maken krijgen met hoosbuien, wordt het belangrijk om het water meer ruimte te geven. Dit doen we door watergangen te verbreden en door twee grote piekbergingsgebieden aan te leggen. De Nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer, Leidschendam en Voorburg wordt een grootschalig recreatiegebied, dat bij een teveel aan regenwater inzetbaar is als waterberging. Het tweede piekbergingsgebied komt te liggen in de zuidwestpunt van de Haarlemmermeerpolder.

Samen met de omgeving

Je kunt je voorstellen dat het een behoorlijke opgave is om wateroverlast te voorkomen. Zeker nu het klimaat extremer wordt, is het noodzakelijk dat we nog meer samenwerken met medeoverheden, het bedrijfsleven, de agrarische sector en inwoners. Woon je zelf in het gebied van Rijnland? Dan is er gelukkig veel zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen.

Strategische samenwerking in de praktijk

Strategische samenwerkingen met medeoverheden kunnen een groot verschil maken in ons waterbeheer. Als de provincie bouwplannen heeft voor een nieuwe wijk, adviseren wij over de geschiktheid van de gekozen locatie. We wijzen er bijvoorbeeld op dat lager gelegen locaties meer kans lopen op wateroverlast dan hoger gelegen locaties. Gemeentes adviseren we graag over waterneutraal bouwen. Het zou natuurlijk mooi zijn als nieuwbouw geen extra belasting vormt voor het watersysteem. Extra investeringen in de bouwfase leiden op de langere termijn zeker tot kostenbesparingen. Ook voor de belastingbetaler.

Dat het klimaat verandert zien wij ook in de dagelijkse praktijk. In de onderstaande twee grafieken is te zien dat sinds 1950 de jaarlijkse neerslaghoeveelheid met meer dan 10% is toegenomen. Ook het aantal malen dat er forse clusterbuien vallen is toegeno

Dat het klimaat verandert zien wij ook in de dagelijkse praktijk. In de onderstaande twee grafieken is te zien dat sinds 1950 de jaarlijkse neerslaghoeveelheid met meer dan 10% is toegenomen. Ook het aantal malen dat er forse clusterbuien vallen is toegenomen. Kwamen dergelijke situaties tot in de jaren tachtig maar een paar keer per decennium voor. Inmiddels hebben we er bijna elk jaar mee te maken.

Deel pagina